ხარისხის მექანიზმები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის 2020 წლის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმიანობის შეფასება 2017-2020 წლები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის ანგარიში და რეკომენდაციები (2019)

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის ანგარიში (2020)

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2017-2019 წლების დინამიკა


შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მიერ ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა სერვისების და მომსახურეობის კმაყოფილების კვლევა 2021

2017-2018 სასწავლო წლის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა

2013-2018  სასწავლო  წლის  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩარიცხული და კურსდამთავრებული  პროფესიული  სტუდენტების  რაოდენობრივი კვლევა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის შეფასების კვლევა

პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2018

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 14-01-2022