ხარისხის მექანიზმები


შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2024 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2023 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მექანიზმები-2022


                                                                        ანგარიშები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის 2023 წლის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის 2022 წლის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის 2021 წლის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის 2020 წლის ანგარიში

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის ანგარიში და რეკომენდაციები (2019)

 

                                                  SWOT ანალიზები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის SWOT ანალიზი - 2023 წელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის SWOT ანალიზი - 2021 წელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის SWOT ანალიზი - 2020 წელი

 

                                                                კ ვ ლ ე ვ ე ბ ი

2023 წელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლის გამოკითხვა 2023

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის კურსდამთავრებულთა კვლევა 2023 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დამსაქმებელთა კვლევის ანგარიში 2023 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2023 - ივნისი

2022 წელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმიანობის შეფასება 2017-2022 წლები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი - შრომის ბაზრის  კვლევა 2022 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2022 - დეკემბერი                            

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კმაყოფილების კვლევა 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2022 - ივნისი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის კურსდამთავრებულთა კვლევა 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დამსაქმებელთა კვლევა 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვა დისტანციური სწავლების შესახებ 2022

2021 წელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმიანობის შეფასება 2017-2021 წლები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის კურსდამთავრებულთა კვლევა 2021

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა სერვისების და მომსახურეობის კმაყოფილების კვლევა 2021

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მიერ ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევის ანგარიში 

2020 წელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმიანობის შეფასება 2017-2020 წლები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის ანგარიში (2020)

2019 წელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2017-2019 წლების დინამიკა

2018 წელი

2017-2018 სასწავლო წლის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა

2013-2018  სასწავლო  წლის  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩარიცხული და კურსდამთავრებული  პროფესიული  სტუდენტების  რაოდენობრივი კვლევა

პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2018

2017 წელი

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის შეფასების კვლევა