ხარისხის მექანიზმები

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2023 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მექანიზმები-2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის SWOT ანალიზი - 2023 წელი

                                                                        ანგარიშები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის 2022 წლის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის 2021 წლის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის 2020 წლის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის SWOT ანალიზი - 2020 წელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმიანობის შეფასება 2017-2022 წლები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმიანობის შეფასება 2017-2021 წლები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმიანობის შეფასება 2017-2020 წლები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის ანგარიში და რეკომენდაციები (2019)

 

                                                                კვლევები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2022 - დეკემბერი                            

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კმაყოფილების კვლევა 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2022 - ივნისი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის კურსდამთავრებულთა კვლევა 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დამსაქმებელთა კვლევა 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2017-2019 წლების დინამიკა

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვა დისტანციური სწავლების შესახებ 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მიერ ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის კურსდამთავრებულთა კვლევა 2021

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა სერვისების და მომსახურეობის კმაყოფილების კვლევა 2021

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის ანგარიში (2020)

2017-2018 სასწავლო წლის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა

2013-2018  სასწავლო  წლის  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩარიცხული და კურსდამთავრებული  პროფესიული  სტუდენტების  რაოდენობრივი კვლევა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის შეფასების კვლევა

პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2018

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 07-06-2023