პროფესიული განათლების მასწავლებელი

                              ნიმუშები

კალენდარული გეგმა - ნიმუში

კალენდარული გეგმის შედგენის გზამკვლევი

შეფასების უწყისი

შეფასების ინსტრუმენტი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის საანგარიშო ფორმა

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი - ტაბელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლები

                გზამკვლევები

მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის

პროფესიული განათლების მასწავლებლის გზამკვლევი

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების გზამკვლევი


    პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)

საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)

ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 20-05-2022