პროფესიული განათლების მასწავლებელი

                              ნიმუშები

კალენდარული გეგმა - ნიმუში

კალენდარული გეგმის შედგენის გზამკვლევი

შეფასების უწყისი

შეფასების ინსტრუმენტი

შედეგის დადასტურებაზე დასწრების ტაბელი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის საანგარიშო ფორმა

საკონტაქტო საათზე დასწრების კითხვარი

ჩარჩო-დოკუმენტის ადაპტირების გზამკვლევი 2022

პედაგოგის კომუნიკაციური კომპეტენცია

პედაგოგის ციფრული კომპეტენცია

პროექტის წერის და მართვის საფუძვლები პედაგოგებისთვის

ზრდასრულთა სწავლების მეთოდები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლები


                გზამკვლევები

რეკომენდაციები შუალედური შეფასების მეთოდებთან დაკავშირებით

სასწავლო გეგმის შემუშავების გზამკვლევი

მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის

პროფესიული განათლების მასწავლებლის გზამკვლევი

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების გზამკვლევი


    პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)

საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)

ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)

დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი) (მოდულები)