პროფესიული განათლების მასწავლებელი

                              ნიმუშები

კალენდარული გეგმა - ნიმუში

კალენდარული გეგმის შედგენის გზამკვლევი

შეფასების უწყისი

შეფასების ინსტრუმენტი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის საანგარიშო ფორმა

ჩარჩო-დოკუმენტის ადაპტირების გზამკვლევი 2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი - ტაბელი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლები

პედაგოგის კომუნიკაციური კომპეტენცია

პედაგოგის ციფრული კომპეტენცია

პროექტის წერის და მართვის საფუძვლები პედაგოგებისთვის

ზრდასრულთა სწავლების მეთოდები

                გზამკვლევები

სასწავლო გეგმის შემუშავების გზამკვლევი

მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის

პროფესიული განათლების მასწავლებლის გზამკვლევი

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების გზამკვლევი


    პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)

საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)

ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (მოდულები)


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 27-09-2022