კანონმდებლობა

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები

საქართველოს  კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

პროფესიული განათლების სფეროში კრედიტების სისტემის დამტკიცების შესახებ

პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების  წესის  დამტკიცების შესახებ

პროფესიული სტუდენტის  მობილობის  წესის  დამტკიცების შესახებ

პროფესიული ტესტირების ჩატარების  დებულების დამტკიცების თაობაზე

საგანმანათლებლო დაწესებულებების  ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შექმნისა და ადმინისტრირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს შრომის კოდექსი

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და პირობები

2021 წელს უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის ქიმიაში, ბიოლოგიასა და ზოგად უნარებში ტესტირების ჩატარების თარიღის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება "პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ"

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის/პროფესიული მომზადების პროგრამის/პროფესიული გადამზადების პროგრამის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმით განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება პირის მიერ სასწავლო საწარმოს სტატუსის მოპოვების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული მომზადების პროგრამის/პროფესიული გადამზადების პროგრამის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმით განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 07-06-2023