ჩვენს შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი  დაფუძნებული იქნა  2012 წელს,  რომელიც  განთავსებულია  ქალაქ გორში,  სუხიშვილის  სასწავლო  უნივერსიტეტის  პირველ კორპუსში.

მინიჭებული  ავტორიზაციის  შედეგად  კოლეჯი  ახორციელებს  სხვადასხვა  პროგრამით  გათვალისწინებული  სპეციალისტების  მომზადებას.

სპეციალისტების მოსამზადებლად კოლეჯს გააჩნია ყველა საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, თითოეული სპეციალობისათვის საჭირო  სასწავლო  ინვენტარით, კაბინეტ-ლაბორატორიებით, სასწავლო სახელმძღვანელოებით, თვალსაჩინოებით და  საუკეთესო  გარემო პირობებით.

კოლეჯში მოღვაწეობენ  მაღალკვალიფიციური  პედაგოგები, რის  შედეგადაც  მაღალია  სპეციალისტების  მომზადების  ხარისხი და კურსდამთავრებულთა  დასაქმების მაქსიმალური შესაძლებლობები.

კოლეჯი ორიენტირებულია  საბაზრო  მოთხოვნების  შესაბამისი პრაქტიკული  უნარჩვევების  გამომუშავებაზე და დასაქმების  მაღალი  შესაძლებლობის  გარანტიებზე.  იმ პირებს, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს  შეიცვალოს  პროფესია  ან აიმაღლოს კვალიფიკაცია,  კოლეჯის  საგანმანათლებლო პროგრამები საშუალებას აძლევს მოემზადონ  ახალი პროფესიის შეძენაში.

კოლეჯი არის  „კერძო  კოლეჯების  ასოციაციის“  წევრი, საქმიანი  კავშირები  აქვს  შესაბამისი  დარგის  სამსახურებთან  პრაქტიკების  გასავლელად და დასაქმების  გარანტიების მისაღებად.

ამჟამად კოლეჯი  მინიჭებული  აკრედიტაციის  ფარგლებში  განახორციელებს შემდეგი სპეციალისტების  მომზადებას: საექთნო განათლება, ფარმაცია (სააფთიაქო), საფინანსო სერვისები და ვეტერინარია. მომავალში სპეციალობების რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება.

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 26-11-2021