პროგრამების კატალოგი

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

საპროგნოზო პროგრამა - დენტალური საქმის ასისტირება

დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი)


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვეტერინარია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში

 სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი და 6 თვე

კრედიტების რაოდენობა: 120

პროგრამის კოდი: 0841

სწავლების ენა: ქართული

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

  • სრული ზოგადი განათლება;
  • საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
  • ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ბიოლოგია) - იხილეთ ტესტი

პროგრამი ხელმძღვანელი: ზაქარია გინტური - ვეტერინარი - ექიმი.

მობილური: 595 535 235

E-mail: info.college.amagi@gmail.com

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საექთნო განათლება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში

 სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

კრედიტების რაოდენობა: 120

პროგრამის კოდი: 0913

სწავლების ენა: ქართული

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

  • სრული ზოგადი განათლება;
  • საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
  • ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) იხილეთ ტესტი

პროგრამი ხელმძღვანელი: მარიამ ჯოხაძე - ექიმი პედიატრი

მობილური: 595 535 235

E-mail: info.college.amagi@gmail.com

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ფარმაცია (სააფთიაქო)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში

 სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი

კრედიტების რაოდენობა: 120

პროგრამის კოდი: 0916

სწავლების ენა: ქართული

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

  • სრული ზოგადი განათლება;
  • საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
  • ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) იხილეთ ტესტი

პროგრამი ხელმძღვანელი: თამარ ელიკაშვილი -  ფარმაცევტი

მობილური: 595 535 235

E-mail: info.college.amagi@gmail.com


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 14-01-2022