სტრატეგია

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შუალედური ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა                                                   

„შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტრატეგიული გეგმის და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 13 მარტის N19 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ                         

                                                      არქივი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტრატეგიული გეგმის რევიზია(2021)

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2020 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2020 წლის სტრატეგიული გეგმის ანგარიში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სამოქმედო გეგმა(2020)                                                        

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2020-2026)

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 2020

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შვიდწლიანი სტრატეგიული გეგმა 2019-2025

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის  ერთწლიანი  სამოქმედო გეგმა 2017-2018

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის განვითარების ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა 2017-2023

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის  ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 2018-2019                     

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიში 2019

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სამოქმედო გეგმის შეფასების ანგარიში 2017-2018

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 25-01-2023