სტრატეგია

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2020-2026 

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


                 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის წლიური ანგარიშები

         შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2022 წლის წლიური ანგარიში

         შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2021 წლის წლიური ანგარიში

 

                                                       სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმები

 

                                                  სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშები

 

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 07-06-2023