მიღება

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი)  Dental Studies

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.გორი, ცხინვალის გზ.N9
სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი

სწავლების ენაქართული

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე დაიშვება სრული ზოგადი განათლების  მქონე ნებისმიერი ასაკის პირი

სწავლის საფასური:უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ) სახელმწიფო დაფინანსების მიღების მსურველი პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პროცედურები რეგულირდება „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისს N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების შესაბამისად

 პროგრამაზე მიღება ხორციელდება  მოტივაციური გასაუბრების საფუძვლეზე. 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია დენტალურ საქმეში/Secondary Vocational Qualification in Dental Studies

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:დენტალური საქმის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სტომატოლოგის ასისტენტად, კბილის სატექნიკო ლაბორატორიაში, სტომატოლოგიურ კლინიკაში.

პროგრამის ხელმძღვანელი: ირინე ბერკაცაშვილი - სტომატოლოგი

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

მობილური: 595 535 235

E-mail: info@amagi.edu.ge

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საექთნო განათლება/ Nursing

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.გორი, ცხინვალის გზ.N9
სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

სწავლების ენაქართული

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე დაიშვება სრული ზოგადი განათლების  მქონე ნებისმიერი ასაკის პირი

სწავლის საფასური:  უფასო (ფინანსდება  სახელმწიფოს მიერ) სახელმწიფო დაფინანსების მიღების მსურველი პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პროცედურები რეგულირდება „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისს N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების შესაბამისად

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:   „უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/ Higher Vocational Qualification in Nursing“  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს დანართით.

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ჯანდაცვის სფეროში, ნებისმიერი პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

პროგრამის ხელმძღვანელი: მარიამ ჯოხაძე - ექიმი პედიატრი

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

მობილური: 595 535 235

E-mail: info@amagi.edu.ge

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ფარმაცია (სააფთიაქო) / Pharmacy

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.გორი, ცხინვალის გზ.N9
სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი

სწავლების ენაქართული

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე დაიშვება სრული ზოგადი განათლების  მქონე ნებისმიერი ასაკის პირი

სწავლის საფასური:  უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ) სახელმწიფო დაფინანსების მიღების მსურველი პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პროცედურები რეგულირდება „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისს N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების შესაბამისად

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:,,უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში/Higher Vocational Qualification in Pharmacy.“  

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:  ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში.

პროგრამის ხელმძღვანელი: თამარ ელიკაშვილი -  ფარმაცევტი

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

მობილური: 595 535 235

E-mail: info@amagi.edu.ge

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვეტერინარია / Veterinary

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.გორი, ცხინვალის გზ.N9
სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი 6 თვე

სწავლების ენა : ქართული

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე დაიშვება სრული ზოგადი განათლების  მქონე ნებისმიერი ასაკის პირი

სწავლის საფასური:  უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ) სახელმწიფო დაფინანსების მიღების მსურველი პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პროცედურები რეგულირდება „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისს N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების შესაბამისად

  • ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ბიოლოგია) - იხილეთ ტესტი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ :„უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში/ Higher Vocational Qualification in Veterinary

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: დასაქმდეს ვეტერინარულ კლინიკაში, ფერმერულ მეურნეობაში, ვეტერინარულ აფთიაქში, ზოოპარკში, ზოომაღაზიაში, ცხოველთა თავშესაფარში, ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, საკონსულტაციო ცენტრებში, ვივარიუმში, ცხოველთა სასაკლაოზე, ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოებში, ვეტერინარული პრეპარატების, ხელოვნური დათესვლის საწარმოებში, ცხოველური ნედლეულის გადამამუშავებელ საწარმოებში. ასევე შესაძლოა იყოს თვითადასაქმებული.

პროგრამის ხელმძღვანელი: ზაქარია გინტური - ექიმი  ვეტერინარი 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

მობილური: 595 535 235

E-mail: info@amagi.edu.ge

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება

 

პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს აპლიკანტს, რომელიც:

ა) რეიტინგულ სიაში რიგითობის გათვალისწინებით, მოხვდა კოლეჯის მიერ მოცემული პროგრამისათვის გამოცხადებული ადგილების რაოდენობაში;


ბ) წერილობით გამოხატავს ნებას პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ.

 

აპლიკანტის მიერ  წარმოსადგენი დოკუმენტები


  • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი
  • ორი ფოტოსურათი 3X4 
  • პირადობის მოწმობა (ასლი)

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: www.vet.emis.ge


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 07-06-2023