პროფესიული სტუდენტი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტუდენტური თვითმმართველობის 6 თვიანი ანგარიში

პროფესიული სტუდენტის გზამკვლევი

სტუდენტური სერვისები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მატერიალური რესურსების განკარგვის წესი

საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევის შესახებ სტუდენთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში 

 

 

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-09-2023