პროფესიული სტუდენტი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტუდენტური თვითმმართველობის 6 თვიანი ანგარიში

პროფესიული სტუდენტის გზამკვლევი

სტუდენტური სერვისები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მატერიალური რესურსების განკარგვის წესი

საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევის შესახებ სტუდენთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში