იურიდიული ცნობარი

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შრომის შინაგანაწესი

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის  წესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმისწარმოების ინსტრუქცია

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ბიბლიოთეკის დებულება

დიპლომის ფორმა

სერტიფიკატის ფორმა

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მისიის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგის და შეფასების  მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელების, შეფასებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საგანგებო სიტუაციების გეგმა

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მატერიალური რესურსების განკარგვის წესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შრომის უსაფრთხოების დებულება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში სასწავლო პროცესის დისტანციურად  წარმართვის მარეგულირებელი წესი

შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ

საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევის შესახებ პროფესიულ სტუდენთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის რისკების შეფასებისა და მართვის მეთოდოლოგია

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული მომზადების პროგრამის და პროფესიული გადამზადების პროგრამის შემუშავების, პროგრამაზე ჩარიცხვის და სასწავლო პროცესის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საზოგადოებასთან და თანამშრომლებთან კომუნიკაციის წესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმები