ხარისხის მექანიზმები

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის ანგარიში და რეკომენდაციები (2019)

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის ანგარიში (2020)

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2017-2019 წლების დინამიკა


2017-2018 სასწავლო წლის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა

2013-2018  სასწავლო  წლის  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩარიცხული და კურსდამთავრებული  პროფესიული  სტუდენტების  რაოდენობრივი კვლევა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის შეფასების კვლევა

პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2018

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-09-2020