ხარისხის მექანიზმები

 

შპს საზოგადოებირივ კოლეჯი ამაგის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

2017-2018 სასწავლო წლის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა

2013-2018  სასწავლო  წლის  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩარიცხული და კურსდამთავრებული  პროფესიული  სტუდენტების  რაოდენობრივი კვლევა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის შეფასების კვლევა

პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 2018

SWOT ანალიზი

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 28-03-2020