მისია

საზოგადოების ძირითადი მისია ითვალისწინებს  შიდა ქართლის რეგიონში და მთლიანად საქართველოში ერთიანი პროფესიული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნისა და ამ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობას, პირის მიერ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფას პროფესიული სწავლების მრავალსაფე­ხურიანობის და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით; ასევე,

ა) ინდივიდის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას;

ბ) შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფას;

გ) პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის შექმნა, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობას.

 

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 19-09-2017