ნორმატიული დოკუმენტაცია

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შრომის შინაგანაწესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 2017

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის განვითარების გრძელვადიანი (6 წლიანი) სამოქმედო გეგმა 2017-2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების წესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პრაქტიკის დებულება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ბიბლიოთეკის დებულება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის უსაფრთხოების უზრუნვრლყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ეთიკის კოდექსი

დიპლომის ნულოვანი ფორმა

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 19-09-2017