ნორმატიული დოკუმენტაცია

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შრომის შინაგანაწესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების წესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პრაქტიკის დებულება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ბიბლიოთეკის დებულება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის უსაფრთხოების უზრუნვრლყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ეთიკის კოდექსი

დიპლომის ნულოვანი ფორმა

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-09-2018