ნორმატიული დოკუმენტაცია

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შრომის შინაგანაწესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების წესი

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის  წესი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

პროფესიულ სტუდენტთა მობილობა

სტუდენტის სტატუსის მოპოვება პროფესიულ პროგრამებზე

მოდულურ პროგრამაზე შეფასების სისტემასთან დაკავშირებული დებულებები

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

SWOT ანალიზი

დიპლომის ნიმუში

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019