ნორმატიული დოკუმენტაცია

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდება

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შრომის შინაგანაწესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების წესი

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის  წესი

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 18-01-2019