მიზნები

  • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, ტრენინგ-კურსების და სასერთიფიკატო პროგრამების განხორციელება.
  • მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება - სრულყოფა.
  • სტუდენტური სერვისების გაუმჯობესება - განვითარება.
  • ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება.
  • დაწესებულების პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა.

 

 

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019