მიზნები

პროფესიული საქმიანობის განხორციელების მიზნებია:

ა) მოქალაქეთა პროფესიული საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება;

ბ) პირის პროფესიული განვითარების და პროფესიული კარიერის  ხელშეწყობა;

გ) შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური პროფესიული განათლების სპეციალისტების  მომზადება;

დ) ინდივიდის დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა თუ თვითდასაქმების ხელშეწყობა;

ე) I-V საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე პირების მომზადება სხვადასხვა სპეციალობით, ორიენტირებული პრაქტიკულ საქმიანობაზე;

ვ) უზრუნველყოს კოლეჯში ჩარიცხული პირები შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი პროფესიული ცოდნით და  უნარებით;

ზ) საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა;      

თ) სათანადო სასწავლო გარემო-პირობების შექმნა;

 

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 19-09-2017