კანონმდებლობა

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი  განათლების  ხარისხის  განვითარების  შესახებ

საქართველოს კანონი: ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  ბრძანება N99/ნ 2010 წლის  1 ოქტომბერი  საგანმანათლებლო დაწესებულებების  ავტორიზაციის  დებულებისა და  საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  მინისტრის  ბრძანება N77/ნ  2017 წლის 5 მაისი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის  დამტკიცების შესახებ N99/ნ ბრძანებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების მინისტრის  ბრძანება N127/ნ  2011 წლის  22 ივლისი საგანმანათლებლო დაწესებულებების  რეესტრის  წარმოების  წესის  დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  ბრძანება N8/ნ  2011 წლის 3 თებერვალი  არაფორმალური პროფესიული  განათლების  აღიარების  პირობებისა და  წესის  დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების  მინისტრის  ბრძანება N121/ნ 2010 წლის 10 დეკემბერი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  კრედიტების გაანგარიშების  წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N9/ნ 2011 წლის 3 თებერვალი პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის წესისა და ჩასარიცხად  წარსადგენი  აუცილებელი  დოკუმენტების  ნუსხის  დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  მინისტრის  ბრძანება N28/ნ 2010 წლის  20 აპრილი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უსაფრთხოების  მიზნით  გასატარებელ ღონისძიებათა  ინსტრუქცია

საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების მინისტრის  ბრძანება N89/ნ 2010 წლის 14 სექტემბერი სსიპ განათლების  აკრედიტაციის  ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის  გზით  სსიპ  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019