შეხვედრა კოლეჯის ბიბლიოთეკართან
2019-10-09

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ბიბლიოთეკარი ქალბატონი თამარ ეგნატაშვილი შეხვდა პირველი კურსის პროფესიულ სტუდენტებს, რომელთაც გააცნო ბიბლიოთეკის დებულება, საბიბლიოთეკო რესურსები და მათი სარგებლობის წესები. შეხვედრა შედგა ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-01-2020