განახლებული კომპიუტერული ბაზა
2021-05-31

სამოქმედო გეგმის თანახმად შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი რეგულარულად ზრუნავს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებაზე.  განახლდა და  შეძენილი იქნა ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის პერსონალური კომპიუტერები.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 23-09-2021