განახლებული კომპიუტერული ბაზა
2021-05-31

სამოქმედო გეგმის თანახმად შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი რეგულარულად ზრუნავს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებაზე.  განახლდა და  შეძენილი იქნა ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის პერსონალური კომპიუტერები.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 18-10-2021