თანამშრომელთა ყოველწლიური შეფასება
2021-12-27

23 -24 დეკემბერს კოლეჯში მიმდინარეობდა ადმინისტრაციის თანამშრომლების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების ყოველწლიური შეფასება. შეფასება ჩატარდა სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ, რომელსაც თავმჯდომარეობდა კოლეჯის დირექტორი. ორდღიანი გასაუბრების შემდეგ კომისიის მიერ შეფასების პროცესი დადებითად შეფასდა.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 14-01-2022