ამოცანები

  • თითოეული პროფესიული სტუდენტის განათლების, მომზადებისა  და განვითარების პირობების მისი განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინებით უზრუნველყოფა.
  • თავისი პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლის პირობების შექმნისათვის ზრუნვა.
  • თანამედროვე ცოდნისა და მეთოდების გავრცელების ხელშეწყობა.
  • პარტნიორ და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა.
  • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019