ხარისხის მენეჯერი


                            ნინო  დვალი 

            E- mail: dvali19822@gmail.com

                 Mobile: +995 595 535 235

 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

SWOT ანალიზი

სტუდენტის სტატუსის მოპოვება პროფესიულ პროგრამებზე

სტუდენტთა მობილობა

პროფესიული სტუდენტის შეფასება 

მოდულურ პროგრამაზე შეფასების სისტემასთან დაკავშირებული დებულებები
© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 18-01-2019