ხარისხის მენეჯერი


                            ნინო  დვალი 

            E- mail: dvali19822@gmail.com

                 Mobile: +995 595 535 235

 

სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა

კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევა

პროფესიული სტუდენტების მიერ კოლეჯის რესურსის და საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების კითხვარი

პროფესიული სტუდენტის მიერ პრაქტიკის კომპონენტის შეფასების კითხვარი

პროგრამის განმახორციელებელი პირის/პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ კოლეჯის რესურსის, საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების, განხორციელებისა და განვითარების კითხვარი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

SWOT ანალიზი

სტუდენტის სტატუსის მოპოვება პროფესიულ პროგრამებზე

სტუდენტთა მობილობა 

პროფესიული სტუდენტის შეფასება 

სტუდენტთა ანონიმური გამოკითხვის ანკეტა

სტუდენტთა კმაყოფილების ანალიზი© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 24-07-2017