ხარისხის მენეჯერი


                            ნინო  დვალი 

            E- mail: dvali19822@gmail.com

                 Mobile: +995 595 535 235


სტუდენტთა ანონიმური გამოკითხვის ანკეტა

პროგრამის განმახორციელებელი პირის/პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ კოლეჯის რესურსის, საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების, განხორციელებისა და განვითარების კითხვარი

პროფესიული მასწავლებლების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი

სტუდენტთა კმაყოფილების ანალიზი

ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების კითხვარი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

SWOT ანალიზი

სტუდენტის სტატუსის მოპოვება პროფესიულ პროგრამებზე

სტუდენტთა მობილობა

პროფესიული სტუდენტის შეფასება 

სტუდენტთა ანონიმური გამოკითხვის ანკეტა

სტუდენტთა კმაყოფილების ანალიზი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 2016 წლის 1 სექტემბრიდან -2017  წლის 1 სექტემბრამდე სასწავლო წლის ანგარიში
© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-09-2018