ელექტრონული რესურსები

ორგანული ქიმია - ბადრი არზიანი

ავადმყოფის მოვლა

ფარმაკოლოგია - ჩეკმანი, ცინცაძე

ზოგადი ჰისტოლოგია - ქეთევან დოლიძე

ფარმაცევტული საქმიანობის საფუძვლები 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები - ოთხოზორია, ცირამუა

ბიოეთიკა: გენეზისი, არსი, მერმისი

ქიმიის საფუძვლები - რუსია, გიორგაძე, გვერდწითელი

ონკოლოგია - ღვამიჩავა, შავდია

პალიატიური მზრუნველობა

მეან-ექთანი

დამსაქმებელთან მიმოწერის ხელოვნება

ელექტრონული ზედნადების სერვისის აღწერა

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ

საქმიანი ურთიერთობები

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი მიკრობიოლოგიაში - გველესიანი

საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 06-02-2018