ელექტრონული რესურსები

ორგანული ქიმია - ბადრი არზიანი

ავადმყოფის მოვლა

ფარმაკოლოგია - ჩეკმანი, ცინცაძე

ზოგადი ჰისტოლოგია - ქეთევან დოლიძე

ფარმაცევტული საქმიანობის საფუძვლები 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები - ოთხოზორია, ცირამუა

ბიოეთიკა: გენეზისი, არსი, მერმისი

ქიმიის საფუძვლები - რუსია, გიორგაძე, გვერდწითელი

ონკოლოგია - ღვამიჩავა, შავდია

პალიატიური მზრუნველობა

მეან-ექთანი

დამსაქმებელთან მიმოწერის ხელოვნება

ელექტრონული ზედნადების სერვისის აღწერა

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ

საქმიანი ურთიერთობები

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი მიკრობიოლოგიაში - გველესიანი

საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ

საექთნო საქმე - სტუდენტის სახელმძღვანელო 

პირველადი გადაუდებელი დახმარება - სტუდენტის სახელმძღვანელო

განსაკუთრებით მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვის პირობები და ვადები

ინფექციური კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში

დერმატოვენეროლოგია

იმუნოლოგია

ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია

ჰოსპიტალამდელ ეტაპზე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ

პირველადი სამედიცინო დახმარების სახელმძღვანელო

ბრძანება სამედიცინო დაწესებულებებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებისათვის ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ

ბრძანება ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ

ბრძანება სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება ზოგიერთი სამედიცინო ჩარევის ჩატარებამდე პაციენტისაგან წერილობითი ინფორმირებული თანხმობის მიღების შესახებ

ბრძანება ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება საავადმყოფოების, სამშობიარო სახლებისა და სხვა სამკურნალო სტაციონარების მოწყობის, გამართვისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ

ბრძანება სამედიცინო ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

 
 


 © Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019