შეხვედრა პროფესიულ მასწავლებლებთან
2021-04-04

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერის შეხვედრა ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლებთან . ხარისხის მენეჯერმა პროგრამის განმახორცილებლებთან განიხილა შეფასების ინსტრუმენტისა და კალენდარული გეგმის შემუშავების მიდგომები.   გაეცნოთ ვეტერინარიის პროფესიული პროგრამის ვერიფიკაციის შედეგები.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 14-04-2021